Minenergi.no skrev nylig om Forbrukertilsynets årsrapport for 2022 der det kom fram at strømselskapene hadde overfakturert, grønnvasket og drevet villedende markedsføring. Ett selskap, Tinde, ble også bøtelagt og politianmeldt. Dette etter at de tilleggsfakturerte kundene for strømstøtte. Les mer på Forbrukertilsynets nettsted.

I rapporten kommer det fram at mange av sakene er ressurskrevende.

– Henvisningen gjelder flere saker vi tok opp med Tinde Energi i 2022, som da altså i 2023 er politianmeldt. Videre har det vært omfattende arbeid med saker som gjelder angrerett i strømmarkedet med påfølgende webinar og omfattende veiledning til strømleverandører, sier direktør Trond Rønningen i Forbrukertilsynet til Minenergi.no.

Grønnvasking?

Det ble sendt ut orienteringsbrev om bruk av klima- og miljøpåstander ved markedsføring av strøm. Brevet er sendt til cirka 120 strømselskap fra nord til sør.

– Vi ser at mange aktører har innrettet seg etter det vi orienterte om, men vi har foreløpig ikke tatt en helhetlig kontroll med om samtlige aktører følger kravene. Dette kan bli aktuelt på et senere tidspunkt, sier Rønningen.

«Vi har sett at flere kraftselskaper benytter generelle miljøpåstander i sin markedsføring, slik som «100 % fornybar strøm», «grønn strøm» eller lignende. Dersom det med dette siktes til at selskapet kjøper opprinnelsesgarantier, er det viktig at nettopp dette presiseres samtidig med de generelle påstandene. Det må fremgå uttrykkelig og i tilstrekkelig nærhet til påstanden at grunnlaget for påstanden er opprinnelsesgarantier. Dette er fordi en gjennomsnittlig forbruker, etter vårt syn, ellers vil kunne bli villedet til å tro at strømmen forbrukeren kjøper, har flere klima- og miljømessige egenskaper enn den faktisk har. En gjennomsnittlig forbruker kan forstå den generelle påstanden som at strømmen som blir levert i stikkontakten er fornybar, eller at kjøp av en strømavtale med «fornybar» eller «grønn» strøm medfører økt produksjon av strøm fra fornybare kilder», står det i brevet.

Deretter presiserer Forbrukertilsynet: «Den fysiske leveransen av strøm som forbruker får ved opprinnelsesgarantert strøm skiller seg ikke fra den fysiske leveransen av strøm som eventuelt ikke er opprinnelsesgarantert.»

Når kunden kjøper strøm med opprinnelsesgaranti er du som kunde med på å sørge for at strømselskapet får ekstra inntekt på sin fornybare kraftproduksjon. «Verken mer eller mindre», skriver Forbrukertilsynet. Strømselskapene bør sørge for at informasjon om dette er lett tilgjengelig.

Den fysiske leveransen av strøm som forbruker får ved opprinnelsesgarantert strøm skiller seg ikke fra den fysiske leveransen av strøm som eventuelt ikke er opprinnelsesgarantert

Forbrukertilsynet i brev til strømselskapene

Dette skal Forbrukertilsynet jobbe med

Det har det siste året vært stort søkelys på at det er svært vanskelig for forbrukerne å ta informerte valg når de skal velge strømleverandør, og at mange grunnleggende forbrukervernregler ikke overholdes av aktørene, sier Forbrukertilsynets direktør.

– Forbrukerne skal ikke villedes og det skal ikke benyttes uklare og ubalanserte vilkår i standardkontraktene. Dette er forbudt. Vi forventer at strømbransjen overholder forbrukervernreglene som følger av loven, og innretter sin markedsføring og vilkår i overenstemmelse med dette.

Tilsynet med at aktørene i strømmarkedet overholder lovens krav til markedsføring og rimelige avtalevilkår, er høyt prioritert i Forbrukertilsynet i 2023.

– Den 1. november 2022 trådte det også i kraft skjerpede lovkrav for strømleverandører, som er godt kjent for aktørene. Vi kommer også til å følge opp at disse skjerpede lovkravene overholdes. I tillegg til at vi vil kunne behandle klagesaker, vil vi føre et aktivt tilsyn gjennom egne tilsynskontroller. Vi vil opprette tilsynssaker der vi avdekker lovbrudd og vil kunne ilegge økonomiske sanksjoner der dette er nødvendig ut fra forbrukerhensyn, sier Rønningen.