Det finnes et stort tilbud av nettjenester som informerer om hva strømprisen er. Problemet er at ingen av dem gir et godt nok anslag av hva du faktisk kommer til å betale for strømmen din. Grunnen til det er enkel: Når prisene er så høye at strømstøtteordningen slår inn, så vil ikke størrelsen på strømstøtten beregnes før måneden er omme.

Da seniorforsker Martin Jullum ved Norsk Regnesentral (NR) oppdaget at strømmen av og til blir gratis på grunn av strømstøtten, og ingen tjenester opplyste om det, bestemte han seg for å gjøre noe med det selv. Hobbyprosjektet «Din strømpris» ble født.

Estimat og sannsynlighet

Prisinformasjonen dag for dag som de fleste av oss er nødt til å forholde oss til, er spotprisen på kraftbørsen Nord Pool. Den presenteres på nettsider og apper overalt, både med og uten merverdiavgift. Svakheten med dette er at denne prisen er bare en av flere komponenter i sluttprisen vi skal betale, og den store usikkerheten forbundet med at strømstøtten beregnes først etterpå, når måneden er omme.

Ifølge en nyhetssak på NRs nettsider om Jullums prosjekt, har Jullum doktorgrad i det å velge riktig statistisk modell for en gitt problemstilling, og bevæpnet med denne kompetansen har han utviklet en modell for å beregne strømprisen dag for dag – inklusive hva strømstøtten blir, for hver av de fem norske prisområdene for strøm. I tillegg beregner han hvor sikkert estimatet er, og oppgir øvre og nedre grense for et område som statistisk sett vil stemme i 95 prosent av tilfellene – konfidensintervallet. Dette vil bli smalere og smalere jo nærmere månedsslutt vi kommer, fordi en større og større del av månedens datamateriale vil være kjente, og mindre og mindre vil være estimater.

Enkelte kostnader mangler foreløpig

Regnestykket vi i skrivende stund finner på Jullums nettside www.dinstrompris.no ser slik ut:

Spotpris inklusive merverdiavgift

+ Nettleie, kraftdel etter dag- og natt-rater fra netteieren

- Strømstøtte, estimert hver dag når morgensdagens spotpriser blir kjent

= Din strømpris nå

Dette dekker det meste av strømregningen, men ikke alt. I tillegg kommer nettleien som er kapasitetsbasert, altså et fast beløp basert på gjennomsnittet av de tre timene du hadde høyest forbruk i løpet av måneden. Dette beløpet endrer seg i trinn, fra 125 kroner til 5.150 kroner per måned.

Til sist kommer strømleverandørens påslag, som avhenger av hvilken avtale man har. Det finnes avtaler som er basert på et fast beløp per måned, typisk opptil 50 kroner, og avtaler med et ørepåslag per forbrukte kilowattime, typisk opptil 5 øre. Dette pristillegget antyder Jullum vil bli mulig å ta med i beregningen i framtidige utgaver av tjenesten.

Selv om dinstrompris.no altså ikke tar med alle faktorer, slik at vi kan få en skikkelig presis prognose på hva strømregningen neste gang kommer til å lyde på, er denne tjenesten likevel langt bedre enn de fleste alternativene der ute.

Den føles også svært troverdig, gitt opphavet til den, selv om dette altså er et lite fritidsprosjekt.