I dag gir Enova husholdningene støtte til innkjøp av til en rekke tiltak som reduserer energikonsumet ditt. Du får støtte til varmepumpebereder og smart strømstyringsutstyr, for eksempel. Men selv om varmepumpe faktisk reduserer strømforbruket ditt, får du ikke støtte til dette. Enovas mandat er å gi nye teknologier støtte i en periode til de blir kjente i markedet, for så trappe ned støtteordningen, slik de nylig gjorde med solcellestøtten.

Et annet energisparende tiltak som Enova ikke støtter i dag, er batteri til lagring av solenergi.

Dette spurte vi om

1. Har dere tanker om å endre mandatet slik at de også støtter etablerte og kjente løsninger som varmepumper?

2. Mange ønsker en sosial profil på støtten, er dette noe dere mener er fornuftig?

3. Flere bygger solceller, og batteripakker blir da nødvendig. Er dette noe dere ser for dere at Enova bør prioritere?

Arbeiderpartiet

1. Vi har både gitt Enova mer penger og har endret deres mandat. De har fått beskjed i tilleggsavtale og oppdragsbrev om å støtte mer energieffektivisering knyttet til moden og velkjent teknologi. I tillegg har vi bevilget mer penger til energieffektivisering både i statsbudsjettet for 2023 og i revidert budsjett som kom før sommeren.

2. Vi har gitt mer penger til energieffektivisering gjennom Husbanken. Vi har fått til mye bra på energieffektivisering, særlig for å hjelpe de med med dårligst råd.

3. Det er nok best dyktige ingeniører hos Enova får bestemme hvilke enkeltteknologier de skal støtte. Hvis politikere skal sitte og plukke den enkeltteknologier vil de fort plukke den teknologien de tilfeldgivsi har hørt om, ikke den teknologien som fungerer best. Vi vil altså bevilge penger og sette mål, så får Enovas fagfolk vurdere enkeltteknologier.

Kristelig folkeparti


Kjell Ingolf Ropstad i KrF svarer.

1. Jeg mener at Enovas hovedoppgave bør være å bidra til utslippskutt, ny teknologi og innovasjon. Samtidig bør ikke Enova lukke for enøktiltak som kan gi stor effekt. Vi støttet derfor at Enova skulle få et tilleggsmandat for vesentlig mer energieffektivisering, og støtte moden teknologi som gir raske reduksjoner i strømforbruket

2. Enova er i utgangspunkt ikke riktig virkemiddel for det. Det bør heller gjøres gjennom Husbanken.

3. Enova bør selv stå fri til å vurdere hvilke batteriløsninger som faller inn under deres mandat.

Sosialistisk venstreparti

1. Ja.

2. Ja.

3. Ja.

Høyre

1. Den billigste strømmen, er strømmen vi ikke bruker. Energieffektivisering har få konflikter, redusere behovet for nye naturinngrep og gjør det lettere for nettet å ta imot ny strøm. Derfor fremmet Høyre under hastemøtet i Stortinget sist september flere konkrete tiltak for energieffektivisering og mer fornybar kraft. Forslaget vårt om å endre mandatet til Enova slik at det bidrar til vesentlig mer energieffektivisering. Dette forslaget fikk enstemmig flertall (vedtak 21), og det ble presisert at dette skulle sikre at moden teknologi som varmepumper og etterisolering. Nå er det opp til Regjeringen å følge opp Stortingets enstemmige vedtak – en felles opposisjon har vært ute i media og etterspurt dette.

2. Høyre mener det kan være fornuftig, i alle fall som en midlertidig ordning under energikrisen. Vi foreslo under hastemøtet sist høst at man opprettet en ordning spesifikt til ENØK-tiltak for lavinntektshusholdninger. Under forhandlingene i Stortinget, endte man med et flertallsvedtak (vedtak 14) om at Regjeringen skulle gi slik støtte til lavinntektshusholdninger gjennom Husbanken. Da statsbudsjettet kom, var det uklart om pengene som Regjeringen bevilget til Husbanken faktisk var rettet mot lavinntektshusholdninger slik Stortinget vedtok, eller om det i realiteten hovedsakelig gikk til kommunale bygg.

3. Høyre ønsker å sikre Enova-støtte til solceller og inkludere batteriløsning og systemer for smartstyring av strøm fra solceller i Enovas støtteordninger for husholdninger, lokale energiområder og bedrifter. Dette lå også inne i vedtaket om endring i Enovas mandat (vedtak 21) som Høyre foreslo og fikk flertall for under hastemøtet i stortinget.

Rødt

Stortingsrepresentant Sofie Marhaug i Rødt svarer.

1. Ja, Rødt har foreslått på Stortinget å endre Enovas mandat slik at også etablert teknologi kan få støtte. Spesielt etterisolering og varmepumper er løsninger som passer for svært mange husholdninger, men som mange dessverre ikke har råd til. Vi kunne spart veldig mye energi hvis flere fikk muligheten til å etterisolere eller installere varmepumpe i sine hjem.

2. I dag er det største problemet at for få får støtte, og at kravet til egenkapital er så stort at mange ikke har råd. En annen ting som kan hjelpe er samtidig utbetaling, noe Rødt har fått gjennomslag for at skal vurderes, men som regjeringa dessverre har valgt å se helt bort fra. I tillegg er det stort problem at de mange tusen som ikke eier egen bolig, mangler ordninger som kan hjelpe dem å energieffektivisere. Blant leietakere vet vi at det er mange med lav inntekt, som virkelig hadde hatt bruk for støtte til å få ned strømregningene.

3. Ja. I tillegg bør Enovas støtte til solcelleanlegg rettes mot anlegg på eksisterende bygg, slik at ikke utbyggingen av solkraft blir enda et naturinngrep som legger beslag på store arealer.

Senterpartiet

1. Senterpartiet mener at virkemiddelapparatet i større grad må rettes mot kjent teknologi, deriblant løsninger som varmepumper og etterisolering. Det er bra for husholdningenes økonomi og bedrer kraftsituasjonen nasjonalt. I regjering har vi tatt grep for å øke tempoet på ENØK-tiltak gjennom en styrkning av Husbankens arbeid med ENØK-arbeid rettet mot lavinntektshusholdninger, og i februar inngikk vi en tilleggsavtale med Enova der energieffektiviseringsoppdraget ble presisert for å øke støtten til energieffektivisering, også med moden og velkjent teknologi.

2. Senterpartiet mener det er viktig at støtten til moden teknologi favner bredt, men også at støtten må ha en sosial profil. Regjeringen økte støtte til kjente og modne løsninger fra Husbanken er derfor nettopp rettet mot lavinntektshusholdninger som påvirkes hardest av høye kraftpriser.

3. Senterpartiet mener virkemiddelapparatet må innrettes for å treffe et bredt spekter av teknologier og løsninger. Samtidig må virkemidlene rettes der vi får mest ny fornybar kraft for pengene, og der vi kan utløse størst investeringer i ny fornybar kraft.

Frp

Stortingsrepresentant Marius Nilsen i energi- og miljøkomiteen svarer på vegne av FrP.

1. Vi mener hele støttesystemet bør gjennomgås og tilpasses dagens energisituasjon, vinkles rett fra støtte til kun klimatiltak og tilbake til røttene hvor støtte gikk til energieffektiviseringstiltak og energisparende tiltak. Varmepumper og etterisolering er virksomme, effektive tiltak som vil redusere energiforbruket i Norge. Enøktiltakene rettet til husholdningene ved bruk av varmepumper, bergvarme og annen moden teknologi må styrkes.

2. Helheten i vår politikk bidrar til sosial profil, også innenfor Enovas mandat. I fjor sikret FrP flertall for å bedre støtteordningen for varmepumpe og etterisolering til de med lave inntekter.

Mange sliter med høye strømpriser, og det er derfor viktig at vi finner løsninger for å normalisert energiprisene, men også løsninger som gjør oss mer energieffektive.

3. Dette er noe vi vil vurdere framover for Enova. Mye solkraft inn på nettet, spesielt lokalnett, vil by på store utfordringer. Batteripakker for å lagre energien og jevne ut energiflyten vil kunne være en god løsning, og noe vi vil vurdere.

MDG

1. Ja. En høy investeringskostnad knyttet til investeringer i energieffektiviserende tiltak er en markedsbarriere for mange modne og velprøvde energitiltak. Det kan derfor være vanskelig å løfte disse investeringene for mange av husholdningene. Derfor bør Enovas mandat endres slik at de også støtter kjente og modne teknologier.

2. Ja. MDG er opptatt av en sosial profil på støtte til energieffektiviseirng. I vårt alternative budsjett foreslo vi derfor økte bevilgninger til Husbanken for å støtte energieffektiviserende til tak for husholdninger med lav inntekt. Vi foreslo også å styrke Husbankens innsats for energieffektiviserende tiltak i utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem.

3. Ja. Enova bør også støtte investeringer i batteripakker for ytterligere å stimulere til utbygging av lokal energi.

Venstre

1. Venstre er for at husholdninger med lav inntekt skal få støtte til varmepumper og etterisolering. Dette skjer gjennom Husbanken og er vedtatt av Stortinget. Ellers mener vi Enova må lempe på reglene for når de støtter tiltak for etterisolering. Vi mener reglene i dag, der man må oppgradere hele huset for å få støtte er for rigide. Enova er et viktig verktøy når vi skal nå klimamålet for 2030. Vi mener at støtten til ulike tiltak ofte fases ut litt for tidlig, og mener det er smart å koble støtten av tiltak til klimamålene som er satt i for eksempel transportsektoren.

2. Vi mener det er fornuftig at Husbanken støtter ENØK-tiltak i husstander med lavere inntekt.

3. Ja, vi mener Enova bør støtte batteripakker for lagring av fornybar energi som sol. Dette gjøres blant annet i Sverige allerede, og er nok nødvendig for at vi skal få mer lokalproduksjon og bedre utnyttelse av den lokalproduserte energien fra husholdninger og bedrifter.