Fjernvarme utnytter ressursene og avlaster kraftnettet, står det i fjernvarmeselskapenes markedsføring. Men det koster. Hos Hafslund Oslo Celcio, koster en kWh nå 134,61 øre, opp fra litt over 58,96 øre i november, 2020. Dette merker boligeier Jan Oluf Høvik på Bjørndal i Oslo på pungen. I desember, 2022, kostet én kWh 388,425 øre før selskapets kompensasjon.

– Det begynte høsten 2021. Jeg har tidligere betalt rundt 20 000 kroner i året for fjernvarme, men nå koster det 12 000 kroner per måned, sier Høvik til Minenergi.no.

Det var Nordstrands Blad som først omtalte saken.

Det er helt urimelig at prisen på fjernvarme går opp med strømprisen uavhengig av produksjonsprisen.

Bård Folke Fredriksen, Norske Boligbyggelags Landsforbund

Hafslund Oslo Celcio har gitt Høvik kompensasjon og rabatt, slik at prisen landet på 5 120,63 kroner for denne måneden. Hvordan selskapet har kommet fram til denne prisen, er vanskelig å forstå, sier Høvik. Fjernvarmen kommer altså fra Oslo kommunes selskap Hafslund Oslo Celcio som produserer energi fra avfallsforbrenning. Høvik har vurdert å koble seg av fjernvarmenettet fordi det er for dyrt. Han skjønner ikke hvilke innsatsfaktorer som egentlig ligger til grunn for prismodellen.

Bør følge utgift til bergvarme

Han er ikke den eneste. Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har vært kritiske til prismodellen.

– Dagens regime med pliktig fjernvarme hemmer innovasjon og nytenking, for eksempel bruk av alternative lokale energiløsninger med sol og varmepumper. Det stimulerer heller ikke til å bygge boliger med lav energibruk, når man uansett må investere og koble seg til fjernvarme, sier administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i NBBL på foreningens nettsted.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la nylig ut forslag til ny prismodell ut på høring. NBBL var ett av flere foretak som spilte inn i høringen. De skrev følgende i sitt høringssvar: «Det er NBBLs klare oppfatning at husholdninger med fjernvarme er «innelåste kunder» med dagens regulering. Dagens fjernvarmeregime binder husholdningskunder spesielt sterkt.»

– NBBL mener det er helt urimelig at prisen på fjernvarme går opp med strømprisen uavhengig av produksjonsprisen. Når det er myndighetene som fastsetter prisene, så må den basere seg på det som ville være det rimeligste alternativet for kunden, og det er varmepumper, sier administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i NBBL til Minenergi.no.

Følger prisen på el

Det finnes nemlig ikke noen regler for prissetting av fjernvarme utover energiloven fra 1986.

– Prisen for fjernvarme i fjernvarmeanlegg med konsesjon, er regulert i energiloven § 5-5. Her bestemmes det at prisen for fjernvarme ikke skal være høyere enn prisen for elektrisk oppvarming i vedkommende forsyningsområde. Dette er det eneste kravet til fjernvarmeprisen. Det er ingen krav til at prisen skal reflektere faktiske utgifter ved fjernvarmeproduksjon. Den maksimale prisen en fjernvarmeaktør kan ta for fjernvarmen, er summen av spotprisen for strøm i det aktuelle prisområdet (månedsmiddel), påslag, avgifter og nettleie i det aktuelle område, sier senioringeniør Benedicte Langseth i Norges vassdrags- og energidirektorat til Minenergi.no.

Celcio skriver på sitt nettsted at fjernvarmeprisene følger utviklingen på det europeiske kraftmarkedet.

Men fjernvarme er ikke el, så hvor mye koster det egentlig å produsere én kWh fjernvarme? Leder for kommunikasjon Kristin Paus i Hafslund Oslo Celcio svarer ikke konkret på dette, men sier følgende:

– De variable kostnadene ved å produsere fjernvarme varierer fra time til time og avhenger først og fremst av effektbehov (etterspørsel) og de til enhver tid gjeldende prisene på de ulike innsatsfaktorene (brensler/varmekilder) som fjernvarmeelskapene benytter i sin produksjon. I tillegg kommer faste kostnader knyttet til blant annet vedlikehold og investeringer i anlegg, kjeler og nettverk. Innsatsfaktorene våre i Celsio er lokal overskuddsvarme fra avfallsforbrenning, Oslos kloakk og datasenter, fast biobrensel (trepellets), flytende biobrensel (bioolje o.l.) og noe elektrisitet (såkalt kjelkraft). En gang i året blir produksjonsmiksen vår publisert på Fjernkontrollen.no. 2021-tallene er tilgjengelig nå. Tallene for 2022 kommer snart.

Men har prisene på innsatsfaktorene endret seg slik at prisen på fjernvarme også går opp?

– Fjernvarmeselskapenes kostnader har økt kraftig det siste halvannet året som følge av den dramatiske utviklingen i de internasjonale energimarkedene. Dette kommer særlig av at prisen på viktige innsatsfaktorer som biomasse, bioolje og elektrisitet har økt sterkt. I tillegg har også andre store kostnadsposter økt mye, sier Paus i Hafslund Oslo Celcio.

Paus legger til at fjernvarmeselskapene også gir kundene priskompensasjon tilsvarende strømstøtte, og selv tar kostnaden ved prisreduksjonen.

Minenergi.no har hentet ut Hafslund Oslo Celcios regnskapstall fra Brønnøysundregisteret.

År Inntekt Energikjøpskostnad Driftsresultat
2019 1 859 360 000 431 298 000 637 008 000
2020 1 438 539 000 232 713 000 349 813 000
2021 2 266 085 000 773 083 000 641 264 000

Svenske tilstander

I Göteborg koster nå en kWh cirka 93 svenske øre. Sverige har en annen prismodell

– Prisen settes på lokale varemarkeder. Prisen består av flere komponenter. Foruten energi (kWh), betaler man for effekt (kW) og strømmene. Prisen endres bare én gang per år i overenstemmelse med kundesiden, sier Daniel Lundqvist i bransjeforeningen Energiföretagen Sverige. til Minenergi.no.

Akkurat nå har Göteborg Energi, som inkluderer produksjonskostnadene, økt snittprisen på sin fjernvarme med 3 prosent. Andre svenske selskap har økt prisen med 5 prosent, ifølge Energiföretagen Sverige.

Flere klager på fjernvarmeprisen

Kunder som mener de har betalt for mye for fjernvarmen, kan klage til NVE. Der har det kommet inn flere klager enn vanlig det siste året.

– Vi har fått betydelig flere klager etter at strømprisen steg i 2021 enn tidligere. I 2022 behandlet vi ca 15 klager. Kundene som klager får medhold hvis de har betalt mer for fjernvarme enn de ville betalt for elektrisk oppvarming i den aktuelle 12-månedersperioden de klager på, sier Langseth i NVE.

Å koble seg av er ikke noe alternativ for Høvik nå.

– Jeg trengte å bytte ut fjernvarmesentralen varmtvannsberederen, og det var dyrt. Hafslund Oslo Celcio tilbød seg å skifte det ut mot at jeg bandt meg i fem år. Det var en besparelse. Men oppvarmingsregningen er likevel svært høy.

Vil du anbefale folk å kjøpe bolig med fjernvarme?

– De fleste vil nok anbefale varmepumpe med intelligente og styrbare panelovner. «Intelligente bygg» er et begrep som eiendomsbransjen blir mer og mer glad i. Leverandører som Siemens og Schneider har utvikling ystemer som styrer forbruket av energi i store bygg, men vi har også norske leverandører som har kommet langt på dette området. Vannbåren er også populært i nye boliger.