Elsäkerhetsverket i Sverige vedtok omsetningsforbud av Easee Home og Easee Charge i mars i år. Årsaken til salgsforbudet er at laderen mangler jordfeilbryter og DC-vern som oppfyller kravene i standarden som utstyret er deklarert for. Det har ikke vært salgsforbud av laderen i Norge, men de svenske myndighetenes vedtak har fått enorme konsekvenser for selskapet. De har nå nedbemannet. Norske myndigheter har vært på saken og EU åpner nettopp for at et land kan levere innsigelser mot salgsforbud. Men nå melder Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) via sitt nettsted at de har gjennomført egne undersøkelser. Resultatet kan bli et nytt slag for det norske selskapet.

– Vi som myndighet hadde virkelig håpet på at det var mulig å konkludere annerledes i denne saken. Dessverre er det slik at Easee, til tross for at de har fått god tid, ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert at Easee Home og Easee Charge oppfyller kravene. Easee har for eksempel ikke dokumentert sikkerheten til produktet ved bruk over tid og ved bruk under ulike klimatiske forhold. Vi mener også at sikkerheten i løsningen for sammenkobling av reléene ikke er godt nok dokumentert, sier avdelingsdirektør John-Eivind Velure. i Nkom i en pressemelding.

Dersom ingen andre land i EØS protesterer mot konklusjonen fra det svenske Elsäkerhetsverket innen 15. juni, og forvaltningsdomstolen i Sverige stadfester vedtaket, får Easee plikt til å følge opp vedtaket i hele EØS. I praksis innebærer dette omsetningsforbud i alle land i EØS, inkludert Norge.

Fordi det er en pågående rettsprosess i Sverige, vil ikke Nkom komme med pålegg overfor Easee før saken er endelig avgjort.

– Vi i Nkom er positive til innovative og nye løsninger i markedet, men denne saken er et tydelig eksempel på hvor avgjørende det er for produsenter, importører og forhandlere å sørge for at utstyret de selger tilfredsstiller det europeiske regelverket og dermed er dokumentert sikkert i bruk, sier Velure.

Det har imidlertid ikke vært rapportert om feil som kan medføre fare. DSB kjenner ikke til hendelser der det har oppstått brann eller andre skader hos de som bruker produktet. Dersom du har en Easee lader hjemme, kan du fortsatt bruke laderen på vanlig måte, heter det i pressemeldingen fra Nkom.