Flere har fått fjernvarmepris-sjokk de siste par årene. Fjernvarmen har ligget behagelig under strømprisen, men med høyere strømpris, har også fjernvarmeprisen økt. Nylig skrev Minenergi om Jan Oluf Høvik på Bjørndal i Oslo som fikk regning på over 5 000 kroner én måned i 2022. Også på Lillestrøm har folk fått doblet regningene sine, som i Lillestrøm Brygge borettslag.

– Jeg har lenge vært klar over at det er en kobling mellom fjernvarme- og strømpris. Grunnen til at jeg reagerte litt, er at det ikke er en umiddelbart logisk sammenheng mellom prisen på fjernvarme og elektrisk strøm. Det sies også at fjernvarme skal være mer miljøvennlig, og man blir oppfordret til å bruke det. Men vi får ingen fortjeneste på å velge dette når strømprisen går opp. Det kan for en forbruker virke urettferdig, sa styreleder Martin Vandbakk i Lillestrøm Brygge borettslag til Romerikes Blad.

Høsten 2020 fikk borettslaget fjernvarmeregning på 81 609 kroner, opp over 600 prosent fra 13 559 i samme periode året før.

Nå jobbes det med å endre prismodellene.

Kommunene er for øvrig også ofte eiere i fjernvarmeanlegg. De gir altså både konsesjon og tilknytningsplikt.

Styreleder Martin Vandbakk i Lillestrøm Brygge Borettslag

Strømprisen bestemmer fjernvarmeprisen

Men først litt bakgrunn. Det er flere faktorer som regulerer fjernvarmeprisene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) forklarer det slik:

– Når NVE har gitt konsesjon etter energiloven til å bygge fjernvarme i et avgrenset område, så kan kommunen vedta tilknytningsplikt for nye bygg innen det samme området etter plan- og bygningsloven. Denne plikten innebærer at byggeier må etablere varmerør og andre anlegg inne i bygget, og i tillegg knytte seg til en varmesentral som fjernvarmeselskapet etablerer ved bygget. Byggeier har ikke plikt til å bruke fjernvarme, men nå bygget først er utrustet for en slik løsning og er tilknyttet fjernvarme, så vil de fleste benytte fjernvarme på de betingelser som gjelder. Det er gitt konsesjon for fjernvarme cirka 100 steder i Norge, og på mange av disse stedene har kommunen vedtatt tilknytningsplikt. Det er etablert fjernvarme i de fleste store byene i Norge, og nye sentrumsnære blokker vil ofte ha tilknytningsplikt, forklarer senioringeniør Benedicte Langseth i NVE til Minenergi.no.

Prisene er igjen regulert i energiloven fra 1986 som ganske enkelt krever at prisen skal ligge under strømprisen. Bakgrunnenvar at kraftselskapene skulle få et alternativ til elektrisk oppvarming for å dekke byggenes varmebehov. Vurderingen var at på steder med mange store bygg, kunne det være billigere med fjernvarme enn oljebasert sentralvarme eller oppvarming med panelovner, som på da var de dominerende oppvarmingsløsningene. I den grad fjernvarme har erstattet oppvarming med fossil olje har det vært regnet som miljøvennlig. Dette fordi fjernvarme i stor grad er basert på avfallsforbrenning, bioenergi eller varmepumper. Fjernvarme har også vært viktig for å utnytte varmen fra avfallsforbrenning, opplyser NVE. Samtidig skulle loven sikre forbrukerne mot merkostnader ved å låses til fjernvarme.

Tilknytningsplikt og prismonopol

Både energisystemet og prisen reguleres, altså. Regningen får borettslag og sameier i det store byene, om de vil eller ei. For boligeierne er tvunget til løsningen, mener styreleder Vandbakk i Lillestrøm Brygge Borettslag.

– Det poengteres ofte at det ikke er tilknytningsplikt til fjernvarme i Norge Dette skaper misoppfatningen at den enkelte forbruker i et sameie med fjernvarme, kan velge å ha fjernvarme eller ikke, sier Vandbakk. – Nettopp fordi det ikke er forbrukerne selv, men borettslag, sameiet eller utbygger som avgjør om byggene bygges med fjernvarme (vannbårent annlegg, red.anm). Ofte legges det føringer og tilknytningsplikt fra kommune om eiendommer skal tilknyttes fjernvarme. Kommunene er for øvrig også ofte eiere i fjernvarmeanlegg. Sånn sett er det ikke frie lokale energimarkeder i kommuner med fjernvarme. Her har nemlig forbrukerne reell tilknytningsplikt og fjernvarmeprodusentene monopol på energi til oppvarming.

– Dette henger ikke på greip med hva fjernvarmeselskap sier og mener om prisdannelse gjennom markedsmekanisme, og at det er alternativkostnaden for strøm som skal legges til grunn.

Også Norske Boligbyggelags Landsforbund mener at løsningen både låser forbrukerne til et regime og at det er til hinder for innovasjon. Samtidig er det et politisk ønske om å økt bruk av fjernvarme. Teknisk forskrift sikrer at større bygg får vannbårne varmeanlegg. Energikommisjonen mener for eksempel at energimerkeordningen for bygg må utformes slik fjernvarme framstår som attraktivt og at teknisk forskrift bør endres slik at det energifleksible løsninger som fjernvarme i større grad blir brukt.

Billig svensk fjernvarme

Hvilke faktorer bestemte denne prisen på fjernvarme inn til borettslaget på Lillestrøm?

Leverandøren av fjernvarme til borettslaget er Akershus Energi Varme.

– Knytningen mellom fjernvarmeprisen og strømprisen kommer som følge av reguleringen i Energiloven i Norge. På generelt grunnlag består kostnadene for å produsere fjernvarme av flere faktorer som investeringer, drift- og vedlikehold og selvfølgelig kostnadene på innsatsfaktorene hvert enkelt fjernvarmeselskap har. Våre innsatsfaktorer har også økt i pris, slik som alt annet de seneste årene, sier markeds- og kommunikasjonssjef Ina Engh Franzén i Akershus energi.

sitt nettsted kommer det fram at fjernvarmeprisen beregnes utfra utviklingen i strømprisene.

1. NordPools gjennomsnittspris for måneden – Oslo
2. Profiltillegg: For tiden 1,0 øre/kWh
3. Energileddet i Elvias nettleie for privatkunder
4. Administrativt påslag. For tiden 2,0 øre/kWh
5. Elsertifikatpris
6. Fratrekk i henhold til strømstøtteordningen –90 prosent av pris på NordPool over 70 øre/kWh

Prisene endres i takt med de gjeldene offentlige avgiftene, lokale netteiers gjeldende nettleie for ordinær overføring av strøm.

Bare 40 mil unna, i Göteborg, er fjernvarmen billigere.

Sverige har et godt utbygd fjernvarmenett. Prisen holdt seg relativt stabil med en prisendring på 2,1 prosent fra 2021 til 2022. Til sammenligning kostet én kWh fjernvarme i Göteborg, en by på størrelse med Oslo, 84,40 øre, i snitt gjennom 2022.. Dette til tross for at også deres fjernvarme kommer fra avfallsforbrenning og at også de har hatt turbulens i strømprisene ut til forbruker. Medianprisen for Sverige sett under ett var på 91,24 kroner i 2022, kommer det fram av bransjeforeningen Energifortagens statistikk.

Fjernvarmeselskapenes markedsmakt

Det ble klart i 2021 at Norges vassdrags- og energidirektorat ville utrede prismodellen for fjernvarmeprisene.

– Slik regelverket er i dag, følger i praksis fjernvarmeprisen strømprisen. Vi vil nå vurdere om dette er den beste løsningen, all den tid fjernvarme som regel produseres av spillvarme fra avfallsforbrenning eller bioenergi, sa vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE via direktoratets nettsted.

Det var Vista Analyse som fikk utredningsoppdraget. Rapporten kom høsten, 2022, og der står det at «dagens regulering baserer seg på en alternativ oppvarmingskilde som er vesentlig dyrere for brukere enn de mest aktuelle og rimelige løsninger…» De skriver også videre at at dagens pristak, altså at den ikke skal være dyrere enn strøm, inneholder «komponenter» som ikke bidrar til riktig pris. Strømselskapenes effektledd er ett av disse, all den tid mange fjernvarmekunder ikke en gang har målere. De påpeker også at fjernvarmeselskapene har markedsmakt overfor forbrukerne.

Vista foreslår at det settes pristak hvor den billigste teknologien blir referansen. Det er altså varmepumpe. Forslaget ble så sendt på høring og fristen for å spille inn var i februar.


Påvirker boligprisene

Energiprisene kan potensielt påvirke boligprisene. Eiendom Norge sier til Minenergi.no at at det ikke finnes data som underbygger dette ennå. Men interessen for energiform er større.

– Langt flere i bruktboligmarkedet etterspør energiforbruket, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge til Minenergi.no. – Men vi vet fra næringsbygg at situasjonen er annerledes. Er et bygg ikke energieffektivt, så får du lavere husleie og dårligere vilkår fra banken. Sett fra bankens side, følger det mer risiko med lav energieffektivitet. Man kan tenke seg leietakernes fokus på dette og smitte over til boligmarkedet.

Norsk Fjernvarme: Tak og gulv

Foreningen, Norsk fjernvarme organiserer fjernvarmeselskapene.. De er én av aktørene spilt inn til NVE etter at rapporten kom på bordet. I sitt høringsinnspill sier at selskapene har store utgifter til investeringer.

– Det er kostbart å bygge fjernvarmeinfrastruktur og alle selskapene har lang horisont for sine investeringer. Da er det viktig at et maksprisregime ikke legger historiske, lave strømpriser til grunn for en prismodell basert på kundens alternative kostnader. Det vil ødelegge lønnsomheten for næringen, skriver daglig leder Trygve Mellvang Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme i en epost til Minenergi.no.

Fjernvarmeselskapene har heller ikke den samme lønnsomheten som nettselskaper.

– Et snitt for lønnsomheten til landets 20 største fjernvarmselskaper de siste årene ti årene var lavere enn den NVE-regulerte lønnsomheten for landets nettselskaper, skriver Tomren-Berg.

Videre påpeker de at selskapene ble pålagt å gi husholdningskundene en rabatt tilsvarende det staten gir sine kunder, men uten å bli kompensert for dette. De mener også at forslaget om at fjernvarmeprisen skal gjenspeile prisen på varmepumpe, så fremt de faktiske kostnadene ved teknologien legges til grunn. Norsk fjernvarme foreslår derfor et regime med markedsbasert tak- og gulvregime. «Noe annet vil også kunne påvirke investeringsviljen i fjernvarmen», skriver de.

– Ikke logisk

Tilbake på Lillestrøm mener styreleder Vandbakk at det å koble fjernvarme til andre teknologier ikke er logisk.

– Jeg mener at det må være sammenheng mellom hva det koster å produsere fjernvarmen og regningen som sendes ut til folk, uansett gulv og tak, i tråd med at folk ønsker en rettferdig prisdannelse for det de forbruker. Det er altså en kostnadsbasert prissetting borettslaget ønsker, fremfor markedsbasert prissetting slik som dagens energilov legger opp til.