Salget av solcelleanlegg til både virksomheter og private hjem har eksplodert i Norge i fjor og i år. Antallet solgte solcellepaneler har vært rekordhøyt i fjor og så langt i år, og ifølge Enova gikk antallet aktører i dette markedet fra 300 til 900 fra 2021 til 2022. Det er opplagt at ikke alle som melder seg på i konkurransen om dette kjempemarkedet er like seriøse og regeltro – her er det store penger å tjene for de som klarer å levere mye og raskt.

Det har faktisk gått så langt at i juni 2023 så Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB seg nødt til å sende ut et brev til alle som leverer solcelleanlegg i Norge, der DSB minner aktørene om reglene som gjelder. Alt av solcelleanlegget som har med strøm å gjøre, skal monteres og kobles opp av kvalifiserte montører, og ingen andre. For oss som kunder og privatpersoner er det ikke nødvendigvis lett å se forskjell på cowboy og seriøs når vi studerer leverandørenes nettsider og tilbud.

Men det grunnleggende kan vi faktisk sjekke opp selv – det finnes en database på nettet som alle kan bruke, den inneholder alle kvalifiserte leverandørselskap.

Solcelle-eksplosjonen

Om vi bruker tall fra bruken av Enovas støtteordninger, så lå antallet saker om støtte til solcelleanlegg de behandlet på drøye 1600 i årene 2019 og 2020, mens i koronaåret 2021 falt antallet til 1467. I fjor økte dette kraftig, opp til formidable 5291 saker, mens i år ble dette tallet nesten slått allerede etter et halvt år – fasiten til og med juni 2023 er 5190 saker.

Veksten har vært så stor at Enova nå har valgt å redusere satsene til den økonomiske støtten de yter til solcelleanlegg på private hjem, fordi «En positiv markedsutvikling for flere av tiltakene i Enovatilskuddet reduserer behovet for støtte for enkelte teknologier. Derfor reduseres støtten til solcelleanlegg», som vi kunne lese i en pressemelding fra Enova.

I samme melding opplyste Enova om tredoblingen av antallet leverandører av solcelleanlegg i det norske markedet, fra 300 til 900. Dette er det naturlig å sette i sammenheng med brevet fra DSB, sendt på sankthansaften 2023. Der kan vi lese at «Antall solcelleanlegg har de siste årene vært i sterk vekst, og utviklingen er ventet å fortsette i mange år fremover. Vi er opptatt av en trygg utvikling som ikke fører til uønskede hendelser. DSB ønsker derfor å minne om de forskriftskrav som gjelder for de som bygger solcelleanlegg».

Det er tydelig at direktoratet er bekymret, faktisk så foruroliget at de fant det påkrevd å minne bransjen om regelverket på området.

Hvem kan bygge solcelleanlegg?

Det meste som har med elektrisitet å gjøre er regulert av både lover og forskrifter her til lands. DSB oppsummerer reglene, slik de er relevante for solcelleanlegg, slik: Elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, drives, vedlikeholdes og kontrolleres slik at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier. DSB fører tilsyn med etterlevelse av loven med tilhørende forskrifter. Elektrisk anlegg (elektrisk installasjon) er en sammenkobling av elektrisk utstyr for bestemt(e) formål innenfor et gitt område eller sted. Solcellepaneler er i seg selv elektrisk utstyr som i bruk vil være en del av et elektrisk anlegg. Solcellepaneler og solcelleanlegg omfattes derfor av krav gitt i eller i medhold av el-tilsynsloven.

I brevet fra DSB til solcellebransjen kan vi lese: «Et foretak som tilbyr å utføre/utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg, er undergitt særlige regler blant annet om registrering og bruk av kvalifisert personell. Disse bestemmelsene kommer også til anvendelse overfor de som bygger solcelleanlegg, som er et elektrisk anlegg. Et registrert elektroforetak, som tilfredsstiller foretakskravene og kvalifikasjonskravene til å stå registrert i Elvirksomhetsregisteret, med avkryssing for relevante arbeidsoppgaver og anleggs- og utstyrstyper, kan tilby og utføre elektrisk installasjon av solcelleanlegg».

Databasen Elvirksomhetsregisteret

Teksten vi har klippet inn over er altså helt krystallklar: Først når et firma har alle kvalifikasjonene til å være registrert i Elvirksomhetsregisteret, kan de installere solcelleanlegg. På nettsiden til databasen er de enda tydeligere. Her kan vi lese at selskap som ikke er registrert i denne databasen, og som likevel tilbyr og utfører denne typen arbeid, driver ulovlig. Rene ord for pengene, og noe som er betryggende for oss på kundesiden – det er enkelt å søke i databasen, og finner du ikke tilbyderen der, så er det på høy tid for å trekke seg!

Det er en liten uoverensstemmelse mellom det DSB skriver i sitt brev til bransjen, og det vi finner i databasen: Det er ingen avkrysninger for anlegg, arbeidsoppgaver og utstyrstyper, og solcelleanlegg nevnes ikke spesielt i resultatet fra et bedriftssøk.

Det vi finner er en liste over dette, formulert på det rundest tenkelige vis. Dette ser vi når vi gjør et testsøk på Norges kanskje største leverandør av solcelleanlegg, både utstyr og installasjon, Solcellespesialisten, med hovedkontor i Fredrikstad:

Farlig å bryte reglene

Det er all grunn til å ta dette alvorlig. Det er ikke lenge siden Min energi fikk en pressemelding fra forsikringsselskapet Landkreditt Forsikring, som advarte mot en økning i antall branner med utspring i solcelleanlegg. Ikke dreide det seg kun om eldre anlegg heller, forsikringssselskapets takstmenn har sett både branner og feilmontering i anlegg av nyere dato.

For det er jo slik med solcelleanlegg som med mye annet elektrisk utstyr: Selv om det er lov for alle å kjøpe slikt utstyr i butikken, så er det bare noen svært få ting Hvermannsen har lov til å installere selv. Den store majoriteten må installeres av fagfolk.

Dette er også mye viktigere for solcelleanlegg enn for mye annet el-utstyr. En tradisjonell installasjon av solceller medfører likestrøm på over 600 volt med en strømstyrke opp mot 20 ampere. Det er så mye energi at risikoen for at en stående lysbue dannes, om ikke oppkoblingen er forskriftsmessig, er i aller høyeste grad til stede. En slik lysbue er i stand til å antenne det aller meste, og energimengden er også dødelig for mennesker.

Konklusjonen må være at selv om Enova-støtten for solcelleanlegg reduseres fra første oktober i år, så er det liten grunn til å gjøre noe overilt for å få anlegget sitt på plass i tide for å få dagens støttebeløp. Å ta sjansen på useriøse aktører eller prøve å legge inn en egeninnsats på oppgaver som krever fagarbeid kan fort bli kostbart. Om man tenker seg litt om, så vil nok de fleste være enige i at hjem, liv og helse er mer verdifullt enn 750 kroner per installert peak kilowatt, som er reduksjonen i Enova-støtten fra 1. oktober 2023.

SØK ETTER KVALIFISERTE EL-VIRKSOMHETER HER