PORSGRUNNS DAGBLAD: Porsgrunn kommunes byggesaksavdeling mener at solcellepanel på det aktuelle taket vil ha negative konsekvenser for både boligen og området.

– Aktuelle bolig ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til hensynssone bevaring kulturmiljø. Kommunen mener at tiltaket ikke i tilstrekkelig grad ivaretar krav til visuelle kvaliteter etter plan- og bygningsloven, har byggesaksavdelingen avgjort.

Et byggrådgivningsfirma har på vegne av huseier klaget på vedtaket og mener det er urimelig.

Klagen kommer til behandling i utvalg for miljø og byutvikling (UMB).

– Dårlig isolert

– Det virker urimelig og uhensiktsmessig hvis en stor del av Porsgrunn ikke skal kunne anlegge solceller av bevaringsverdige hensyn, en må heller se på hvordan dette kan integreres på en god måte. Vi mener dette godt løses med nedfelte solceller. Mange av disse byggene er store og dårlig isolert og krever mye strøm i oppvarming, så det er særlig i disse områdene at det er behov for solceller, mener rådgivingsfirmaet.

De har foreslått nedsenkede solceller i samme farge som taksteinen for at tiltaket skal skille seg minst mulig ut i boligstrøket.

Dette er ikke tilstrekkelig, mener kommunen. De legger stor vekt på det godt bevarte kulturmiljøet i kvartalet Sverdrups gate/Bjørntvedtgata/Løvenskiolds gate/Aallsgate. miste sitt særpreg og sin egenart.

– Kontrast

– Solcellepanelet vil tilnærmet dekke to av boligens takflater. Tiltaket vil være spesielt synlig fra Sverdrups gate/Bjørntvedtgata da takflaten mot sørøst er veldig eksponert i området. Den andre takflaten, mot sørvest, vil også være synlig fra gateløpet. Solcellepanelet vil framstå som en kontrast til bygget og omgivelsene. Kommunen mener at tiltaket medfører negative konsekvenser for den verneverdige boligen og miljøet rundt, da tiltaket vil endre boligens totaluttrykk og framtre som et fremmedelement i området.

Huseier og rådgiveren viser til at boligen ble totalrenovert på 80-tallet og at det er svært lite igjen av det originale bygget. De mener det må være positivt at tiltaket vil redusere energiforbruket med 50 prosent, og at dette er i tråd med både kommunens ønske om en grønnere profil og nasjonale målsettinger om lavere energiforbruk.