I 2017 ble det utredet om Det kongelige slott i Oslo kunne energioppgraderes. Solceller på taket var ett tiltak som ble vurdert. Man så for seg en produksjon på 130 000 kWh. Men det viste seg en slik installasjon ville bli for tungt for slottet. Taket ble i stedet etterisolert. Og det er potensial for solkraft også for andre bygg og hus - også de mindre. Det mener Riksantikvaren. De har derfor laget en veileder for solcelleanlegg i vernede bygg.

– Vi mener at solenergibransjen har en jobb å gjøre med å utvikle løsninger som kan fungere enda bedre sammen med eldre bygninger, sier riksantikvar Hanne Geiran via Riksantikvarens nettsted.

De skriver videre at kulturminner og kulturmiljøer er viktige ressurser og kilde til så vel kunnskap som opplevelser. De kan også ha potensial for verdiskapning og næringsutvikling.

– Vi har tro på at det er mulig, slik at flere eldre bygg kan få solenergianlegg i fremtiden. Derfor etterlyser vi mer innovasjon og produktutvikling i bransjen.

Og solkraft har stort potensial i Norge, slår Riksantikvaren fast og viser til en et potensialanslag Solenergiklyngen har lagt fram. Det ble anslått Norge kan produsere 65,6 TWh per år, til sammenligning utgjøre vannkraft 138 TWh. Riksantikvaren laget tilbake i 2021 en klimastrategi for kulturmiljøfeltet. Målsetningen er at eldre bygg skal bevares og brukes, og at energiytelsen må forbedres. Klimagassutslipp må reduseres.

I veilederen forklarer Riksantikvaren om hvilket regelverk som gjelder, gir råd om andre aktuelle energitiltak, som varmepumpe, og om tilpasning. Du kan laste ned veiledereren her.