(Bondebladet)

Korn- og kalkunbonden driver i Sarpsborg kommune, og er blant bøndene som har fått øynene opp for solenergi. Engasjementet begynte da han for noen år siden bygde et solcelleanlegg på hjemgården. Anlegget produserer årlig opp mot 75 000 kWh strøm til drifta på gården.

Ber bønder bruke advokat i møte med energi-aktører

Byggestart i sommer?

Nå har bonden, sammen med El av Sol Norge AS, langt større planer. De ønsker å etablere og drifte en solkraftpark, gjennom nye Buer Solkraft AS. Anlegget vil ligge i Skjebergdalen, ved Buers gård, i LNF-område med kort tilknytning til høyspentlinje.

NVE ga i fjor sommer anleggskonsesjon til El av Sol Norge AS, og denne er seinere overført til Buer Solkraftverk AS. Konsesjonen gjelder fra 2023 til 2052.

En detaljplanen er nå til behandling hos NVE. Partene regner med grønt lys for den. Solkraftverket, med omkringliggende innstrålingssoner, vil dekke et areal på 19 dekar.

– Jeg ser på solkraft som en ny næringsvei for oss som driver på bygda. I mitt tilfelle dreier det seg om etablering av solkraftverk i en randsone inn til dyrka mark. Skogen har lav bonitet, og dette er lite konfliktfylt areal. Nå venter vi på sluttbehandlingen hos NVE. Konsesjonen er gitt, men detaljplanen må på plass, sier Per Anders Buer til Bondebladet.

Han regner med at byggingen av anlegget kan starte i juni 2023, og at det blir en byggeperiode på tre måneder.

Ingen innsigelser

Også høringsinstansene mener arealet er lite konfliktfylt – også for jord- og skogbruk. Det har ikke kommet innsigelser til planene.

«NVE legger til grunn at landbruksjord ikke vil bli negativt påvirket av tiltak, og at dette er en sambruksmodell mellom landbruk og energiproduksjon hvor de båndlagte arealene ikke har annen stor alternativ bruksverdi. NVE vurderer at det er små landbruksmessige virkninger av en avskoging på 270 kubikkmeter skog, og påpeker at grunneier støtter tiltaket», heter det i et skriv fra NVE.

Fylkeskommunen skriver at det under befaringen 8. februar 2022 ikke ble registrert fredede kulturminner innenfor berørt areal. Utmarksforvaltningen påpeker at de under befaring ikke har registrert noen rødlistede arter som kan bli påvirka av solkraftverket.

Jeg ser på solkraft som en ny næringsvei for oss som driver på bygda

Per Anders Buer

Sambruk

Parken skal eies og driftes av Buer Solkraft AS, som nå eies 50/50 av Buer og El av Sol Norge AS i Skjeberg. Byggingen skal skje i regi av en svensk underleverandør.

– Vi har tidligere installert et solanlegg på Per Anders Buers gård. Dette ble begynnelsen på vårt samarbeid med Buer, som er en veldig innovativ bonde. Sammen har vi sett på muligheten for å etablere et mindre solkraftanlegg. Dette har vært et felles prosjekt fra dag én, forteller daglig leder Charlotte Løvstad Asskildt i El av Sol Norge AS til Bondebladet.

Selskapet hun leder, designer og installerer komplette solcelleanlegg for industri, borettslag, eiendomsselskaper og landbruk.

Asskildt bekrefter at de har inngått 50/50-eierskap.

– Det har vi gjort bevisst. Buer har en grunneieravtale som sikrer at han får noe igjen for å gi fra seg grunnen i 30 år. Det er spotpris på salg av strømmen som skal gjelde. Avkastningen på investeringen avhenger av spotprisen. Man skal ha litt tro på at strømprisene vil holde seg stabilt høye, på over èn krone, men vi har regnet på at det går greit også med en strømpris på 50 øre.

Les også

Slik ønsker nederlandske bønder å møte strenge utslippskrav

Stor investering

De totale investeringskostnadene er på 12–13 millioner, om man tar med årsverkene. Veldig mange arbeidstimer er lagt ned i prosjektet, og noen støtte utenfra har det ikke blitt. Men nå har selskapet, ifølge Asskildt, fått beskjed om at endelig godkjenning «er like rundt svingen».

Formannskapet i Sarpsborg har godkjent prosjektet.

– Skoen trykker på det å få dispensasjon i kommunens LNF-område. Der er det lange prosesser. Det står ikke på viljen hos bonden, leverandøren eller NVE. Vi har et veldig ønske om å få realisert prosjektet, for det er et voldsomt energibehov i strømnettet. Nå står det på dispensasjon til det som vil bli den første parken av denne typen i Norge, sier lederen i solselskapet.

Tror på lønnsomhet

Ifølge NVE er Buer solkraftverk det andre solkraftverket de har til behandling, og det første som er plassert tett inntil et jordbruksareal. Anlegget vil årlig produsere strøm som tilsvarer forbruket til 60 norske husholdninger, skriver NVE.

I en produksjonsanalyse sendt NVE 2. juni 2022, er det lagt til grunn totalt 2 240 solcellepanel. Det er antatt av 224 stativ må settes opp. I tillegg er det søkt om å plassere en transformator i en nettstasjon på vestsiden av fylkesveien. Tiltakshaver har beregnet årlig ny fornybar kraftproduksjon til 1,2 GWh.

Buer mener satsingen vil gi en god og ny inntektsmulighet for ham:

– På dette anlegget, forventer vi en strømpris på rundt 100 øre og en omsetning på 1,2 millioner årlig. Grunneieravtalen kommer i tillegg. Noen store utgifter blir det ikke. Jeg har 400 mål med korn. Da jeg leverte hvete i fjor, var det med en omsetning på 1,1 million kroner. Når du kan ta disse målene med skog og omsette enda mer på, er prosjektet rentabelt, men det er en ganske stor investering, sier bonden.

Håkon ville "stoppe kjeften" på elbil-kritikere og skaffet seg solcelleanlegg på gården