Gjesdalbuen: «Kommunen gir Td Sivertsen Eiendom AS dispensasjon fra reguleringsbestemmelse § 3 om maks høyder på bebyggelse og tillatelse til oppføring av vindturbin på gnr. 3, bnr. 37, Skurvemarka 2 på Skurve.»

Slik starter kommunedirektørens forslag til vedtak i saken der Tore Sivertsen og firmaet hans søker om å få satt opp en vindturbin på egen eiendom.

I sommer skrev Gjesdalbuen om Tore Sivertsen som ønsker å produsere strøm selv ved å benytte seg av vindkraft.

– Det jeg vil søke om å sette opp, er en småskala-vindmølle som er beregnet på husstander, gårdsbruk og små bedrifter, sa Sivertsen den gang.

Planen er å hovedsakelig produsere strøm til eget forbruk.

– Men i det vi produserer mer enn vi kan bruke, går strømmen ut på nettet. Og da kan vi tjene litt penger, noe som vil bidra til bedriftens økonomien og igjen styrke arbeidsplasser, fortsatte han.

Bedriften har et strømforbruk på om lag 80.000 kWh i året. Dette er det samme man forventer å kunne produsere selv, under normale vindforhold på Skurve.

Småskala-vindturbinen er derfor et betydelig tiltak for å dekke strømutgiftene til bedriften.

Elleve meter

Vindturbinen Sivertsen ønsker å sette opp har en høyde på 18 meter opp til navet, hvor rotoren er plassert. Når et av bladene står rett opp, legges det til 8 meter slik at den totalt vi være 26 meter høy.

Til sammenligning rager Asko sine vindturbiner 150 meter over bakken når rotorbladet står rett opp.

Nettopp høyden er det kommunen har måttet gi dispensasjon for i forbindelse med oppføring av vindturbinen, da den er elleve meter høyere enn hva reguleringsbestemmelsene åpner opp for.

«I de fleste tilfeller vil en overskridelse på elleve meter være mye. Vi er imidlertid i et industriområde hvor det er åpnet opp for høye, store bygninger, og det er langt til nærmeste bolig- og gårdsbebyggelse», står det i saksdokumentene som legges frem for formannskapet 31. oktober.

Videre skriver kommunedirektøren at man hadde stilt seg annerledes om det var et helt bygg som ville overskride reguleringsbestemmelsene med like stor margin.

«Fjellknausen og vindturbinene i bakkant, vil også forminske høydevirkningen noe. Overskridelsen synes dermed ikke å bli særlige dominerende», står det i dokumentene.

Kommunedirektøren skriver også at «etter en samlet vurdering anses også fordelene klart større enn ulempene».

Tore vil produsere strøm selv: – Ingen argumenter for å si nei

Gammelt vedtak

Det var i forrige formannskapsmøte ordfører Frode Fjeldsbø ba medlemmene si om de mente søknaden til Tore Sivertsen om å få sette opp en småskala-vindturbin på Skurve burde behandles politisk.

Ett av argumentene for å behandle søknaden politisk, var ifølge ordføreren at Gjesdal kommune har et vedtak som sier nei til flere vindturbiner i kommuner.

Tilbake i september 2019 vedtok nemlig kommunestyret at Gjesdal kommune ikke ønsker ny vindkraftutbygging i egen kommune.

Vedtaket kom i forbindelse med en høringsuttalelse til nasjonal ramme for vindkraft.

Da kommunen i 2020 avslo søknaden om dispensasjon for etablering av Gilja vindkraftverk, ble det blant annet vist til dette vedtaket fra kommunestyret.

Kommunedirektøren er av den oppfatning at disse to sakene ikke er sammenlignbare.

Blant annet fordi det på Gilja var snakk om et helt anlegg med vindturbiner som skulle settes opp i urørt natur. Mens Sivertsen kun ønsker å sette opp én vindturbin, og det på et område regulert til industri.

Ordføreren kunne i forrige formannskapsmøte for øvrig fortelle at flere andre aktører på Skurve tenker på å gjøre det samme som Sivertsen.

Skal behandle søknad politisk: – Ikke dermed sagt at Tore Sivertsen ikke får propell på tomta si

Nabomerknad

I slutten av august ble det sendt ut varsel til fem naboer på Skurve. Da fristen var gått ut, hadde kun kommunen kommet med tilbakemelding.

Der skriver kommunen at de forutsetter at vindturbinen plasseres slik at de tikke forekommer iskast og annet som vil være til fare for trafikanter, gående og syklister på kommunes eiendom.

Ansvarlig søker på vegne av Sivertsen, Knut Henriksen i Scanwatt, svarer at vindturbinen vil være koblet til internett og ha tilgang til værdata.

«Den vil bli programmert slik at den stanser hvis værforholdene er slik at det er fare for iskast», står det i svaret hvor det også legges til at dette «i høyeste grad» også er i eiers interesse, da vindturbinen er plassert på gårdsplassen.

Saken skal opp til behandling i formannskapet 31. oktober.

Vindmølle-planene til Tore: – Ingen innvendinger fra naboene

Kommunen er positiv til Tores planer – men gir ingen garantier